Mitä on fysioterapia?

Tiivistelmä lähteestä: www.suomenfysioterapeutit.fi/ydinosaaminen

Fysioterapia

Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja tilanteissa, joissa liikkumis- ja toimintakyky ovat uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapiaprosessi etenee fysioterapeuttisesta tutkimisesta, terapian suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Fysioterapiaprosessiin kuuluu oleellisesti vuorovaikutus asiakkaiden ja heidän perheiden, huoltajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja tarvittaessa muiden henkilöiden kanssa.

Fysioterapia on merkittävä osa kuntoutusta

Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, osallistumisen mahdollisuuksien hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Keskeistä on, että kuntoutusprosessi on asiakaslähtöinen oppimisprosessi, jossa kuntoutuja on aidosti osallisena.

Fysioterapeutti tarkastelee ihmisen toimintakykyä ja liikkumista sekä laaja-alaisesti että yksityiskohtaisesti. Fysioterapiassa ihmistä tarkastellaan yhteiskunnassa ja ympäristössä toimivana yksilönä. Tarkastelua ohjaa kansainvälinen luokitus International Classification of Functioning, Disability and Health eli ICF (kuvio alapuolella). Se tarjoaa eri terveysalan ammattilaisille yhtenäisen, kansainvälisesti sovitun viitekehyksen kuvata ihmisen toiminnallista terveydentilaa ja terveyteen liittyvää toiminnallista tilaa. Toimintakyky ymmärretään ICF:ssä yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki ruumiin tai kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen.

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus toteutuu ammattikorkeakouluissa 210 opintopisteen laajuisena. Tutkintoon sisältyy yleistä osaamista, kuntoutuksen yhteistä osaamista ja fysioterapian ammatillista osaamista. Koulutus sisältää tällä hetkellä EU:n yleisdirektiivin vaatimuksesta vähintään 75 opintopisteen laajuudelta ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on kuntoutualan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, fysioterapian vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Lisäksi hän huomioi asiakkaan ja perheen tilanteen ja toiminnan merkityksellisyyden. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa.

Siirry sivun alkuun